V čo veríme

Naším poslaním je prekonávať hranice a rúcať bariéry, stavať mosty, ktoré privedú ľudí k láske a nádeji, ktorú nachádzame v Ježišovi Kristovi.

Veríme...

..Písmo, aj staré aj Nový zákon, je inšpirované, neomylné a neomylné Božie slovo. úplné zjavenie Jeho vôle pre spásu ľudstva a božské a konečná autorita pre všetkých kresťanskú vieru a život.

(2 Timoteovi 3:15-17; 2 Petra 1:21; Židom 4:12; Žalm 19:7-8; Matúš 5:17-18)

..že existuje jeden živý a pravý Boh, Stvoriteľ a udržiavateľ všetkých vecí, nekonečne dokonalý a večne existujúci v troch Osobách... Otec, Synovi a Duchu Svätom

(Deuteronómium 6:4; 1. Mojžišova 1:26; 3:22; Jeremiáš 10:10; Žalm 33:6-9; Matúš 28:19; 2. Korinťanom 13:14; 1. Timoteovi 1:17)

...v Bohu Otcovi. nekonečný, zvrchovaný, osobný Ducha, dokonalého vo svätosti, múdrosťou, mocou a láskou; že sa týka seba samého milosrdne stará o záležitosti ľudstva; že počuje a odpovedá na modlitby; a že zachraňuje od hriechu a smrti všetkých, ktorí prichádzajú k skrze Ježiša Krista.

(Ján 3,16; 4,14; 1 Ján 4,8; Jeremiáš 32:17-19; Rimanom 5:8, 11:33-36)

...v Bohu, Duchu Svätom, poslanom od Otca a Syna, ktorého je osláviť Pána Ježiša Krista; aby usvedčiť ľudstvo z ich hriechu; uskutočňovať duchovné znovuzrodenie v kajúcnych ľuďoch a prebývať v hriešnikovi, posväcovať, viesť, poučovať, a posilniť veriaceho človeka. pre zbožný život a službu.

(Ján 14:16-17, 26; 16:7-15; 1 Korinťanom 2:9-16; 3:16; Skutky 1:8)

...že ľudstvo bolo stvorené na Boží obraz, ale padlo do hriechu a teraz sú hriešnici od prirodzenosti a voľby, pod odsúdení, oddelení od Boha a duchovne mŕtvi.

(Genesis 1:26-27; Izaiáš 53:6; Rimanom 3:23; 5:12, 18-19; Ján 3,17-18)

...v Bohu Synovi... Pána Ježiša Krista, úplného Boha a úplného človeka, ktorý bol počatý
z Ducha Svätého a narodil sa z Panny Márie; že žil bezhriešnym životom a zomrel na kríži
a vylial svoju krv ako jedinú prijateľnú obetu za naše hriechy; že vstal telesne
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, kde teraz sedí po pravici Boha ako náš
Veľkňaz a Obhajca; a že sa blíži jeho doslovný a osobný návrat na zem v moci a
sláve.

(Ján 1,1-3; 20,28-29; Židom 1,1-3; 1 Timoteovi 3,16; Filipanom 2,5-11; Matúš 1,18-23;
1 Korinťanom 15,3-4; 1 Timoteovi 2,5; Židom 2,9-10.17; 4,14-16; 10,10-12; 1 Tesanom 4,16-17;
Zjavenie 1,8; 5,8-14)

...že spasenie je bezplatný dar od Boha; že hriešnik je spasený z milosti skrze vieru, úplne nezávisle od akýchkoľvek ľudských zásluh; že všetci, ktorí veria v Ježiša Krista a jeho vykupiteľské dielo na kríži, prijímajú ho vierou, v pravom pokání, vyznávajú ho ako Spasiteľa a Pána, budú spasení.

(Skutky 4:12; Ján 1:12; Rimanom 1:16; 3:21-26; 6:23; 10:9-10; Efezanom 2:8-9; Títovi 3:5-7)

...v telesnom vzkriesení mŕtvych, veriacich do osláveného, večného života v nebi s Pánom, o neveriaceho do súd a večný život trestu.

(Skutky 24:14-15; 1 Korintským 15:20-22; 51-58; 1 Tesaloničanom 4:13-18; Židom 9:27; 2 Korintským 5:10; Matúš 25:31-46; Zjavenie 20:10-22:7)

...v jedinej pravej Cirkvi pozostávajúcej zo znovuzrodených veriacich zo všetkých národov ktorí boli obnovení svojou vierou v Krista a zjednotení spoločne v tele Krista, ktorého je On hlavou; ktorí sa zhromažďujú spoločne v miestnych spoločenstvách na uctievanie a budovanie a ktorých hlavným poslaním je osloviť stratených evanjeliom Ježiša Krista.

(Židom 10:24-25; Rimanom 12,4-10; Efezanom 1,22-23)

...že krst vodou úplným ponorením, krst Duchom Svätým, a Večera Pánova sú sviatosti pre veriacich, ktoré prikázal Pán Ježiš Kristus, ktoré sú určené na to, aby ich dodržiavali Cirkev počas tohto súčasného veku.

(Matúš 26, 26-28; 28, 19-) 20; 1 Korinťanom 11, 23-26)

Zaregistrujte sa a zostaňte v kontakte.

Formulár žiadosti o modlitbu

Svoju prosbu o modlitbu môžete pridať na našu modlitebnú stránku pomocou formulára nižšie. Po prijatí vašej žiadosti o modlitbu ju budeme zdieľať podľa vašich pokynov. Neváhajte poslať toľko modlitebných žiadostí, koľko chcete!

Pripojte sa k našej misii

Ak sa prihlásite do nášho e-mailového zoznamu, dozviete sa viac o NVM
a o tom, ako oslovujeme svet pre Ježiša.

Prihlásiť sa k odberu podcastu

Pravidelne dostávajte naše najnovšie epizódy a inšpiratívny obsah
e-mailom