U šta mi verujemo

Naša misija je da pređemo granice i srušimo barijere, da izgradimo mostove koji dovode ljude do ljubavi i nade pronađene u Isusu Hristu.

Verujemo...

.. Sveto pismo, oba stara i Novi zavet, je nadahnuta, nepogrešiva i inerrantna Reč Božija, potpuno otkrovenje Njegovog volje za spas čovečanstvo, i božansko i konačni autoritet za sve Hrišćanska vera i život.

(2 Timoti 3:15-17; 2 Petar 1:21; Hebrejski 4:12; Psalm 19:7-8; Matej 5:17-18)

.. da postoji jedan živi i istinskog Boga, Tvorca i Održivi od svega, beskrajno savršeno i večno postojeći u tri Osoba.. Otac, Sine, i Sveti Duh

(Deuteronomy 6:4; Genesis 1:26, 15:22; Jeremija 10:10; Psalm 33:6-9; Met 28:19; 2 Korinćanima 13:14; 1 Timoti 1:17)

... u Bogu Otac, beskonačno, suvereno, lično Duh, savršen u svetosti, mudrost, moć i ljubav; da se on sam brine milostivo u poslovima Иoveиanstvo; da čuje i odgovara molitva; I da On spasava od greha i smrt svima koji dođu On kroz Isusa Hrista.

(Jovan 3:16; 4:14; 1 Jovan 4:8; Jeremija 32:17-19; Rimljani 5:8, 11:33-36)

... u Bogu Svetom Duhu, poslato od Oca i Sina, čiji je ministarstvo treba da veliča Gospode Isuse Hriste; Da osude čovečanstvo njihove Greh; da deluje duhovno preporod u pokajanju Greљnik; i u indwell, osveštavanje, vođenje, upućivanje, i osnaži vernika za pobožni život i službu.

(Jovan 14:16-17, 26; 16:7-15; 1 Korintijans 2:9-16; 3:16; Dela 1:8)

... da je čovečanstvo stvoreno u liku Boga ali je pao u greh, i sada su grešnici po prirodi i izbor, pod osuda, razdvojeni od Boga i duhovno Mrtav.

(Genesis 1:26-27; Isaija 53:6; Rimljani 3:23; 5:12, 18-19; Jovan 3:17-18)

... u Boga Sina... Gospod Isus Hrist, potpuno Bog i potpuno čovek, začet
Svetog Duha i rođenog od bogorodice Marije; da je živeo bezgraničnim životom i umro na
krst, prolivanje njegove krvi kao jedine prihvatljive žrtve za naše grehe; da je nastao telesno
iz mrtvih, uzdignuti u raj, gde na desnoj ruci Boga On sada sedi kao naš
Visoki sveštenik i advokat; i da njegov bukvalni i lični povratak na Zemlju na vlasti i
slava je neminovna.

(Jovan 1:1-3, 20:28-29; Hebrejski 1:1-3; 1 Timoti 3:16; Filipinci 2:5-11; Matej 1:18-23;
1 Korinćanima 15:3-4; 1 Timoti 2:5; Hebrejski 2:9-10, 17; 4:14-16; 10:10-12; 1 Thessonians 4:16-17;
Otkrovenje 1:8; 5:8-14)

... da je spasenje slobodan dar od Boga; da grešnika spasava milost samo kroz veru, potpuno osim bilo kakvih ljudskih zasluga; da će svi koji veruju u Isusa Hrista i Njegovo iscrpljivo delo na krstu, primajući ga kroz veru, u istinsko pokajanje, ispovediti ga i kao Spasitelja i Kao Gospoda biće spaseni.

(Dela 4:12; Jovan 1:12; Rimljani 1:16; 3:21‐26; 6:23; 10:9‐10; Efesci 2:8‐9; Titus 3:5‐7)

... u telesnom vaskrsenju mrtvih, vernika u veličani, večni život u raj sa Gospodom, od nevernik da osuđivanje i večno Kazna.

(Dela 24:14-15; 1 Korinćani 15:20-22; 51-58; 1 Thessalonians 4:13-18; Hebrejski 9:27; 2 Korintijans 5:10; Matej 25:31-46; Otkrovenje 20:10-22:7)

... u jednoj pravoj Crkvi sastoji se od ponovnog rođenja vernici iz svih naroda koji su bili regenerisani svojom verom u Hristu i ujedinjeni zajedno u telu Hristos od koga je On glava; koji se okupljaju zajedno u lokalnom kolegijstvo za bogosluženje i edifikacija i čije primarna misija je da dosegnuti izgubljene sa jevanđelje po Isusu Hristu.

(Hebrejski 10:24-25; Rimljani 12:4-10; Efesci 1:22-23)

... to vodeno krštenje po sredstva punog uranjanja, krštenje Svetog Duha, a Božja večera su uredbe za vernike, zapoveda Gospod Isuse Hriste, koji su nameravao da bude posmatran od strane Crkva tokom ovoga sadašnjeg doba.

(Matej 26:26-28; 28:19- 20; 1 Korinćanima 11:23-26)

Prijavite se da biste ostali povezani.

Obrazac zahteva za molitvu

Možete dodati vaš zahtev za molitvu našoj stranici za molitvu koristeći dole navedeni formular. Kada vaš zahtev za molitvu bude primljen, podelićemo ga u skladu sa vašim instrukcijama. Slobodno podnesite onoliko zahteva za molitvu koliko želite!

Pridružite se našoj misiji

Priključivši se našoj email listi, saznaćete više o NVM-u
i kako stižemo do sveta za Isusa.

Pretplatite se na Podcast

Dobijte naše poslednje epizode plus inspirativne
sadržaj koji se redovno šalje e-poštom